Welcome to PolandPrayer - a blog dedicated to prayers for Poland. May Jesus reign in the hearts of the Polish people!

Witamy na PolandPrayer - blogu poświęconym modlitwie za Polskę. Niech Jezus panuje w sercach Polaków!

Monday, March 15, 2010

Green Olive Tree (Zielone drzewko oliwne)


Dzisiaj czytałam Psalm 52. Szczególnie uderzył mnie werset 10:
"Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym; Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków."

Lubię ten obraz zielonego drzewa oliwnego. Przeprowadziłam małe badania i odkryłam, że drzewo oliwne żyje przez wieki. Sekretem tego długiego życia są korzenie chociaż podłoże jest często suche i skaliste, to jednak korzenie docierają głęboko to źródła świeżej wody. Nawet jeśli drzewo zostaje ścięte, korzenie pozostają i wypuszczają kiełki, by zapoczątkować nową generację drzew. Sok roślinny, który przepływa przez drzewo jest obfity i powoduje powstawanie owoców, które dostarczają ogromnych ilości oleju. Zielone drzewo oliwne jest symbolem życia.

A to właśnie my nim jesteśmy!! Jesteśmy zielonymi drzewami oliwnymi w domu Boga. Nasze korzenie są głęboko w zupełnej Bożej łasce. Dzięki Jego łasce jesteśmy w stanie przetrwać. Przez Jego łaskę olej Ducha Świętego przepływa w nas i przez nas. Przez Jego łaskę przynosimy owoce. Dzięki Jego łasce mamy życie!!

Kochani bracia i siostry w Polsce! Czy ufacie łasce Bożej? Czy Wasze korzenie docierają głęboko do rzek Jego miłości?

Przypominam sobie swój lot do Tel Awiwu w zeszłym roku. Z powietrza mogłam wiedzieć potężne gaje drzewek oliwkowych pokrywające pola znajdujące się pode mną. Modliłam się o to dla Polski. :) Oby wierzący w Polsce trwali jak zielone drzewa oliwne: zdrowi i przynoszący owoce, zakorzenieni w miłości Bożej.

Today I was reading Psalm 52. I was especially struck by verse 8:
"But I am like a green olive tree in the house of God; I trust in the mercy of God, forever and ever."

I love this image of the green olive tree. I did a little research and discovered that the olive tree lives for centuries. The secret to its long life is its roots -- although the ground is often dry and rocky, the roots go down deep to a source of fresh water. Even if the tree is cut down, the roots will remain and send up shoots to begin a new generation of trees. The sap that flows through the tree is rich, producing fruit that yields large amounts of oil. The green olive tree is a symbol of life.

And that is who we are!! We are green olive trees in the house of God. Our roots go down deep into the very mercy of God. By His mercy, we stand and endure. By His mercy, the oil of the Spirit flows in and through us. By His mercy, we bear fruit. By His mercy, we have life!!

Oh, dear brothers and sisters in Poland! Are you trusting in the mercy of God?? Do your roots go down deep into the rivers of His love?

I remember flying into Tel Aviv last year. From the air I could see huge groves of olive trees covering the fields below. I pray the same for Poland. :) May the believers in Poland stand as green olive trees, healthy and fruitful, rooted in the love of God.

No comments:

Post a Comment